Sobota, 28 Listopada 2020

 Menu
JAK ZAMÓWIĆ ?
Pieczątki AUTOMATYCZNE
Najczęściej zamawiana pieczątka
Pieczątki BEZTUSZOWE
NOWOŚĆ !!
PIECZĄTKI ze ZDJĘCIEM
PIECZĄTKI LASEROWE WIELOKOLOROWE
Pieczątki SZKIELETOWE
Pieczątki KIESZONKOWE
Pieczątki W UCHWYTACH RĘCZNYCH
Zmień GUMKĘ
DATOWNIKI
NUMERATORY
DO SAMODZIELNEGO MONTAŻU
Pieczątki NIETYPOWE
GOTOWE WZORY
AKCESORIA STEMPLARSKIE
HURTOWNIA STEMPLARSKA
ULOTKI, PLAKATY
REKLAMA WIELKOFORMATOWA
KONTAKT / O NAS
POLITYKA PRYWATNOŚCI

Infolinia 75753 5555
info@telepieczatka.pl
www.TELEPIECZATKA.pl
pieczatki.telepieczatka.pl
Gadu Gadu:


Adriana
Przemek
Andrzej
Pracownia
Pracownia 2

Konto bankowe ING:
02 1050 1751 1000 0022 8125 6525
Wydruki WielkoformatoweO Nas

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - RODO

Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu

Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazwa RODO).

W oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności

Ogólne Rozporządzenie, w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie

której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej

danych osobowych określone w art. 13 i 14 ust.1 i ust. 2 RODO - w zależności od tego, czy

zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

Z uwagi na powyższe portal TELEPIECZATKA.pl informuje, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: ANDRZEJ ZAPAŁA, prowadzący

działalność gospodarczą pod nazwą FIRMA POLIGRAFICZNA andy

z siedzibą w 58-500 Jelenia Góra, ul. Sobieskiego 30, NIP 6111089035, Regon 230308808.

2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pod

powyższym adresem, lub drogą elektroniczną e-mail: info@telepieczatka.pl

3. Inspektor ochrony danych w Firmie Poligraficznej andy nie został wyznaczony;

4. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu

o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów

realizowanych przez Administratora;

5. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Firmę polegają na:

- przetwarzaniu powierzonych danych w celu wykonania zleconej usługi

- podatkowym ewidencjonowaniu sprzedaży celem wystawiania dokumentu zakupu

- przechowywania danych celem ułatwienia dostępu do wykonanych wzorów

w przypadku ponownego ich zamawiania

6. Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie i nie będą profilowane;

7. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane

przez źródła publicznie, tj. m.in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

(KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG);

8. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione wyłącznie podmiotom, z którymi zostały

zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (biuro rachunkowe, firma kurierska,

Poczta Polska), jak również osobom i podmiotom ustawowym, na ich prawnie uzasadnione żądanie,

zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych;

Nasza firma nie wykorzystuje pozyskanych od Państwa danych osobowych, do wysyłania

newsletterów lub jakichkolwiek informacji handlowych, poza tymi które

niezbędne są do obsłużenia jednorazowo zlecongo nam przez Państwa zamówienia.

9. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić

środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym

zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem

czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami;

11. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych,

- żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych,

- żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia Państwa danych osobowych,

- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,

- przenoszenia Państwa danych osobowych,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego;

Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt mailowy pod adresem

info@telepieczatka.pl

Wydruki Wielkoformatowe